Verslag vergadering bestuur 14/01/2021

Verslag ontmoeting SOSonsGANTOISE en bestuur KAA GENT op 14 januari 2021 – 14u.

Aanwezig:
Voor het bestuur: voorzitter Ivan De Witte, CEO Michel Louwagie, Sebastien Ronse, Patrick Lips & Dirk Piens.
Voor SOSOnsGantoise: een delegatie van 3 personen.

Op 14 januari hebben vertegenwoordigers van de brief “Geluk dwing je af” (SOSOnsGantoise) een uitgebreid overleg met het bestuur van KAA Gent gehad, nadat eerder een eerste kennismaking op 5 januari plaats vond.

Dit tweede overleg kwam er op uitdrukkelijke vraag van voorzitter Ivan De Witte die dieper op de brief zelf wou ingaan.

In een open en serene dialoog schetste het bestuur het steeds veranderende voetballandschap waarin een club als KAA Gent moet opereren. Als voorbeelden werden onder meer de stijgende transferkosten, de financiële zekerheid die buitenlandse clubs hun Belgische dochterclubs bieden en de impact van de corona-epidemie aangehaald. Allen dragen zij bij tot grotere uitdagingen voor KAA Gent.

Voorzitter Ivan De Witte had eerst volgende algemene opmerkingen:

– De grootte van KAA Gent laat niet toe om overal ter wereld scouts te hebben. Een praktisch gevolg hiervan is dat transfers vanuit twee bronnen worden aangebracht: vanuit de scoutingscel en via makelaars. De club benadrukte dat ook spelers aangebracht door makelaars steeds aan de scoutingscel en de technische staff worden voorgelegd. Alle transfers worden ook vanuit verschillende hoeken – anders dan het puur voetbalpotentieel – bekeken.

De club bekijkt transfers ook vanuit sociaal oogpunt alsook de persoonlijkheid van de speler.

– KAA Gent is een unieke club, met een unieke juridische structuur (CVBA met sociaal oogmerk), die financieel gezond is en jaarlijks onderhevig is aan interne en externe financiële audits (EY, de Raad van Bestuur, de licentiecommissie).

– KAA Gent is tegelijk een voetbalclub die leeft binnen het unieke kader van het eigenzinnige, fiere Gent en een sterke band heeft met het stadsbestuur en de Gentenaars. Een band die het behouden wil. Dat is een belangrijk gegeven bij een eventuele bestuursoverdracht. Volgens het bestuur is dit echter vandaag niet aan de orde en moet zeer selectief en voorzichtig aangepakt worden.

Bespreking van enkele elementen uit de brief

Vervolgens werd er dieper ingegaan op een paar punten uit de brief die de voorzitter zeker wou besproken hebben: de structuur van de club, de medische cel en het financiële aspect van de club.

Zo ondernam de club in het najaar van 2020 verschillende acties die tegemoet komen aan bepaalde opmerkingen van de brief, maar die bij de publicatie van de brief op www.sosonsgantoise.be nog niet rijp waren om bekend te maken.

Het bestuur verwees hierbij naar de interne herstructurering waarbij Sebastién Ronse een aantal taken van Michel Louwagie inzake de communicatie, het commerciële, het juridische en de administratie overneemt terwijl Wouter George een deel van de huidige taken van Sebastién Ronse overneemt. Michel Louwagie blijft het geheel aansturen.

De aanwerving van Jens De Decker als coördinerende arts ter vervanging van de gewaardeerde Luc Vanden Bossche vloeide voort uit een wens van de club naar een fulltime ploegdokterVolgens het bestuur is dit een vereiste in het hedendaagse topvoetbal en iets wat niet mogelijk was voor professor dr. Vanden Bossche, gelet op zijn praktijk in het UZ GENT.

Verder doet het bestuur inspanningen om een kwalitatief hoogstaande, stabiele scoutingscel onder leiding van Tim Matthijs uit te bouwen. Er werden twee nieuwe datascouts aangetrokken die full time statistieken en beelden analyseren teneinde interessante profielen te detecteren. Een team van videoscouts bekijkt vervolgens de weerhouden spelers en wedstrijdscouts gaan de prospecten vervolgens ook live scouten als de interesse concreet wordt (voor zover de omstandigheden dat toelaten).

De delegatie van SOSonsGantoise stipte aan dat wanneer er over structurele wijzigingen in de brief werd gepraat het eerder over een wijziging van de structuur van de sportieve afdeling van de club (vb een Technisch Directeur aanstellen) gaat en niet zozeer om personen te vervangen.

Daarom werd er gevraagd of er al dan niet een Technisch Directeur zou worden aangesteld.

Volgens de club is het profiel van een TD die ook financiële verantwoordelijkheid opneemt zeer moeilijk te vinden en moeilijk werkbaar in de huidige structuur van KAA Gent. Ex-voetballers of trainers zijn volgens hen immers  vaak gekwalificeerder om talent te detecteren, analyseren en voor te stellen, maar missen dan weer de economische en financiële bagage om transfers te onderhandelen en in het totaal financieel beleid van de club te kaderen. Financieel of juridisch geschoolde sportieve managers missen dan vaak weer het kennersoog om de zuiver sportieve selectie te doen.

Bovendien dient volgens het bestuur opgemerkt dat met een coach zoals Hein Vanhaezebrouck er voorlopig niet onmiddellijk nood is aan een technisch directeur omdat Hein beide functies vervult.  

Stappen voor de toekomst

Verder stelt de club dat er een plan van aanpak is dat zich rond drie pijlers concretiseert: de structuur, het commercieel/communicatieve en het sportieve.

Het bestuur gaf aan dat binnen realistische krijtlijnen een visie zal uitgewerkt worden.

De supporters zullen hierbij betrokken worden. De wijze waarop is nu nog absoluut onduidelijk. Reden hiervoor is de nood aan een goed, representatief supportersoverleg, een duidelijke voorwaarde van de voorzitter. De club kijkt hierbij naar de supportersfederatie, Armada Ganda, Buffalo Indians, TRIBUNE7, Ultra’s Gent en SOSOnsGantoise.

In dat breed overlegorgaan zouden eveneens de noden en opmerkingen van de supporters aan bod komen, zodat de club die beter kan begrijpen en zo – door een beter begrip – brieven als die van SOSOnsGantoise in de toekomst vermeden kunnen worden. Bovendien moeten volgens de club de onderwerpen waarover kan gesproken worden, goed afgelijnd worden. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor good governance.

KAA Gent stelt Dirk Piens voor als vast aanspreekpunt voor de supporters, ondersteund door Patrick Lips: samen zullen zij een overlegproces uitwerken; daaruit kan eventueel een nieuwe fulltime job ontstaan.

De club nodigde de vertegenwoordiging van SOSOnsGantoise uitdrukkelijk uit om over het opzetten van een zo breed gedragen supportersvertegenwoordiging na te denken en hierover een voorstel te doen.

De delegatie van de brief “Geluk dwing je af” ging hiermee akkoord. Iedereen besefte rond de tafel dat draagvlak een absolute voorwaarde is voor een goede supportersvertegenwoordiging en dat het opzetten van een dergelijk project heel veel tijd zal vragen. Om te kunnen slagen moet zo een nieuw orgaan van onder uit gebouwd worden en moeten alle partners een gelijke stem bezitten. Alle bestaande supportersverenigingen moeten evenwaardig vertegenwoordigd worden, alsook de supporters die momenteel nog geen stem hebben, uit welke tribune ze ook komen, zowel abonnees als niet-abonnees. 

De voorzitter beklemtoont dat dergelijk overleg slechts zin heeft en slechts kan gebeuren wanneer dit overlegorgaan volledig uitgewerkt is met een werkbare en duidelijke structuur. Op de volgende vergadering, voorzien voor maart, wordt hier dieper op ingegaan.

Verdere vragen van SOSOnsGantoise

De delegatie van SOSonsGantoise stelde ook vragen over de werking met niet-onbesproken makelaars. Hierbij meent de club dat men in België niet anders kan dan met bepaalde makelaars te werken als men wil dat spelers uit een club kunnen vertrekken om de loonkost te verlagen. Bij herhaling werd gevraagd dat er dus slechts enkele makelaars zouden zijn in België die dat kunnen, wat bevestigd werd door de club. Volgens de club brengen deze makelaars zo goed als geen inkomende transfers aan. Uitzonderingen zijn volgens hen uiteraard mogelijk.

Over de bedrijfsstructuur van de club (CVBA SO) werd gevraagd aan de club of dit de structuur is waarmee de club de komende 10 jaar vlot kan overbruggen. De club meent dat gezien de steeds veranderende voetbalomgeving dit mogelijk is doch moeilijk.

Wat de compensatieregeling betreft erkent de club dat het de resultaten van de gedane bevraging, die zij gelet op het aantal deelnemers (ongeveer 3.500) toch representatief achtte, op een mogelijk betwistbare wijze interpreteerde en toepaste. Tegelijk wees de delegatie op een tekort aan communicatie van de laatste jaren en maanden die geleid heeft tot een inzicht bij de supporters, die onvoldoende werden geïnformeerd. Hierdoor ontstond een massaal protest tegen de voorgestelde compensatieregeling. Dit had mits een betere communicatie en een sterkere bevraging van de supporters in de breedte dus kunnen vermeden worden.

Verder werden er door de delegatie vragen gesteld over de mogelijkheid of de club ooit kan verkocht worden, of open staat voor investeerders, bij voorkeur met een sterke binding met de stad Gent. De stad  is eigenaar van het  stadion, en er bestaat tussen de stad en de club een sterke juridische overeenkomst, vertaald in een opstalrecht voor de club.

Op deze vragen werd niet in de diepte ingegaan, maar deze kunnen herhaald worden op een volgende vergadering, in maart. 

Ook de vragen die de SOSOnsGantoise nog niet heeft kunnen stellen kunnen dan aan bod komen alsook bepaalde punten uit de brief die volgens ons nog grondiger moeten besproken worden.