Verslag vergadering bestuur 12/03/2021

Verslag vergadering bestuur 12/03/2021.

De agenda was niet in steen gezet maar voorafgaandelijk bezorgde SOSOnsGantoise een aantal vragen aan het bestuur. Een slankere versie van deze vragen werd ook op de website gepubliceerd.

SOSOnsGantoise wenste tevens een update te geven over de inspanningen dat het had gedaan op vlak van supportersparticipatie, een wens die voorzitter Ivan De Witte had geuit op de vergadering van 14 januari.

Voor het bestuur zijn voorzitter Ivan De Witte, CEO Michel Louwagie, COO Sebastien Ronse, Dirk Piens, Patrick Lips en Meester Patrick Devers aanwezig, voor SOSOnsGantoise is er een delegatie van 3 personen.

Uit de eerste tussenkomst van voorzitter Ivan De Witte, die de vergadering opent, blijkt dat het opzet van de vergadering gewijzigd wordt en we ons beperken tot één agendapunt: het organiseren van één overkoepelend supportersorgaan. De gewijzigde agenda noopt tevens tot een gewijzigde samenstelling van genodigden: de Supportersfederatie, Armada Ganda en Buffalo Indians zijn ook op de vergadering vertegenwoordigd.

SOSOnsGantoise werd op voorhand over geen enkele van deze wijzigingen op de hoogte gebracht door KAA Gent.

Voorzitter Ivan De Witte wordt tijdens dit overleg bijgestaan door Meester Devers, de advocaat die KAA Gent onder andere bij het stadiondossier heeft bijgestaan en die reeds een aantal jaar deel uitmaakt van het bestuur.

Ivan De Witte geeft mee dat de club wil praten met één overkoepelend supportersorgaan dat zoveel mogelijk supporters vertegenwoordigt, over voldoende legitimiteit beschikt en aanspreekbaar is.
In het verlengde van deze wens beklaagt de voorzitter zich erover dat SOSOnsGantoise
– openlijk haar brief en vragenlijst communiceerde, alvorens de club in te lichten.
– door haar handelswijze de club zou hebben geschaad en zich daarvan bewust was. De voorzitter noemt het een keuze.

Gelet op de eerdere constructieve gesprekken, alsook de positieve signalen vanuit de pers, supportersgroeperingen en het clubbestuur zelf, reageert SOSOnsGantoise verwonderd op deze interpretatie. De voorzitter blijft echter stellig dat de club door SOSOnsGantoise werd geschaad en dat de mensen achter het supportersinitiatief daar eens goed moeten over nadenken. Meester Devers acht het raadzaam deze kwestie achter ons te laten en nu toe te werken naar het overkoepelend supportersorgaan.

De voorzitter stelt voor om de Supportersfederatie, gelet op haar ervaring, de lead te geven in het opzetten van dit orgaan. De Supportersfederatie dankt de voorzitter voor deze blijk van vertrouwen en zegt vooral aandacht te zullen hebben voor de supportersbeleving. Er wordt gedacht aan een model zoals bij Feyenoord en Dortmund.
Om de participatie uit te werken verwijst de supportersfederatie naar het overleg op 20 maart tussen alle supportersverenigingen. Dat overleg staat los van het bestuur. Het is het resultaat van weken voorbereiding door de Supportersfederatie, TRIBUNE7 en SOSonsGantoise.

De voorzitter stelt dat dit nieuwe supportersorgaan nog voor het nieuwe seizoen opgericht moet zijn. aangezien er belangrijke zaken op de club afkomen. Deze strakke deadline stelt de supporters voor sterke uitdagingen maar het is van belang dat deze timing gerespecteerd wordt. Desondanks wordt overeengekomen dat hier het nodige voor zal worden gedaan, wat meteen ook de enige concrete afspraak is van de vergadering. De voorzitter zegt nog dat het idee van een overkoepelend supportersoverleg een idee is dat al enige tijd leeft binnen de club en dus los van SOSOnsGantoise op tafel komt.

SOSOnsGantoise stelt nog enkele aanvullende vragen over dit proces, zoals rond het mandaat, de autonomie en de beslissingsmacht waarover het vooropgesteld supportersorgaan zal beschikken. De voorzitter zegt daar niet op in te willen gaan, omdat er eerst moet voor gezorgd worden dat het orgaan er is.

Op de andere vragen die SOSOnsGantoise op voorhand overmaakte wenst de voorzitter niet in te gaan. Gezien de intentie van de Supportersfederatie om in het vooropgestelde overkoepelende supportersoverleg vooral aandacht te geven aan supportersbeleving, vraagt SOSOnsGantoise aan de voorzitter of de nog openstaande vragen die niet in de categorie vallen dan wel in die setting zullen kunnen worden gesteld. De voorzitter blijft hierover eerder vaag, stelt dat er ruimte zal zijn voor “bepaalde zaken” en sluit de vergadering af.

SOSOnsGantoise dringt er na afloop van deze vergadering nog even op aan om met de voorzitter, Michel Louwagie en Patrick Lips kort af te stemmen over de nog openstaande vragen. Op aangeven van Meester Devers wordt dit verzoek geweigerd door de voorzitter.

DEELNAME AAN HET OP TE RICHTEN SUPPORTERSORGAAN

Op de vergadering maakte SOSOnsGantoise kenbaar dat het niet zal en kan zetelen in het supportersorgaan. Het is beter dat het operationele werk in handen van georganiseerde verenigingen blijft. SOSOnsGantoise is immers geen organisatie met leden, het is een beweging.

Het wezen van SOSOnsGantoise is om kritisch-constructief naar KAA Gent te kijken en de club een spiegel voor te houden met als doel KAA Gent sterker te maken. Deelname aan het supportersoverleg kan die missie van SOSOnsGantoise in het gedrang brengen

Het is evident en terecht dat deze positie als gevolg heeft dat SOSOnsGantoise geen gesprekspartner (meer) is voor de club. Dat was ook nooit de bedoeling: de gesprekken zijn er gekomen op uitdrukkelijke vraag van KAA Gent. SOSOnsGantoise is hier op ingegaan om aan de wens van het bestuur tegemoet te komen. De toegevoegde waarde van een volgende vergadering met het bestuur ontbreekt.

VERDER WERKEN AAN HET NIEUW SUPPORTERSORGAAN

SOSOnsGantoise zal wel met even veel enthousiasme verder blijven werken aan de voorbereidende werkzaamheden om zo bij te dragen aan kwaliteitsvol supportersoverleg met KAA Gent. Onze principes hierbij zijn duidelijk. We pleiten onder meer voor een onafhankelijk supportersorgaan voor alle Buffalo’s, dat een breed gamma van thema’s kan bespreken en transparant kan communiceren.

We kijken ernaar uit op 20 maart hier met onze mede-supporters van de Supportersfederatie, Armada Ganda, Buffalo Indians en TRIBUNE7 aan te werken.

COBW